Teenused

MIDA ME PAKUME

Meie teenused

Raamatupidamine
Konsultatsioonid
Korteriühistud
Personaliarvestus
FIE raamatupidamine
Raamatupidamine

Raamatupidamise teenust algdokumendist aastaaruandeni pakume ettevõtetele, kelle dokumendimaht on liialt väike raamatupidaja töökoha moodustamiseks ning vajaliku tark- ja riistvara soetamiseks. Kasutame oma töös raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva.

Oleme paindlikud, meie tööaeg ei ole kellaajaliselt piiratud, vajadusel suhtleme Teiega ka väljaspool tavapärast tööaega. Tuleme ise iga kuu alguses eelmise kuu dokumentidele järele või soovi korral edastate kõik dokumendid e-kirja teel. Esitatud dokumentide alusel koostame aruanded ja edastame Teile või otse maksuametile ning järgmisel kuul algab kogu protsess otsast peale. Soovi korral on võimalik ka sagedamini dokumentide e-kirja teel edastamine, üleandmine ja aruannete koostamine. Kõik sõltub Teie soovidest, vajadustest ja kokkulepetest. Samuti aitame Teil korraldada oma ettevõtte asjaajamist, sh. vajalike dokumentide loomist. Koostame haldusdokumentide põhjad vastavalt Teie soovidele ja vajadustele. Juhendame ja pakume Teile igakülgset abi.

Raamatupidamise teenuse hind kujuneb vastavalt kannete arvule kuus(sõltub algdokumentide arvust) ja lisateenuste kogumist ning aruannete sagedusest. Soovi korral on võimalik kokku leppida ka igakuine tasumine ühtse summana (aluseks keskmine algdokumentide arv kuus).

Klientidega sõlmime raamatupidamise teenuse osutamise lepingu, kus lepime kokku osutatavate teenuste koguse ja mahu ning nende eest saadava tasu.

Korralik ja õigeaegne raamatupidamine võimaldab ettevõtte juhtidel pidevalt jälgida firma finantsseisu, mis on äärmiselt tähtis firma edaspidises arengus.

Raamatupidamisteenus hõlmab kogu ettevõtte raamatupidamist:
 • algdokumentide kontroll, nende süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus
 • ostu- ja müügireskontro pidamine
 • riiklike maksude arvestus, maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • lähetus- ja majanduskulude aruannete koostamine
 • põhivahendite arvestus
 • raamatupidamisaruannete koostamine
 • statistiliste aruannete koostamine
 • laoarvestuse pidamine
 • palgaarvestus koos võimalike lisatasudega, puhkustasud, lõpparved jne.
Pakutavad lisateenused ettevõtetele:
 • raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • aastaaruande koostamine ka mitte klientidele
 • objektiarvestus
 • arhiveerimine
 • administratiivteenus
 • e-töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • müügiarvete koostamine
 • raamatupidamise korrastamine, ka eelnevad perioodid
 • konsultatsioonid raamatupidamise valdkonnas

Täpsem tegevuste loetelu selgub läbirääkimiste käigus, võttes arvesse konkreetse ettevõtte tegevusest tulenevad erinõudmised ja vajadused.

Raamatupidamise individuaalne konsultatsioon

Raamatupidamise individuaalne konsultatsioon

Pakume individuaalset praktilist konsultatsiooni, kus saate reaalseid ja praktikas läbi testitud lahendusi ettevõtte finantsprobleemidele.

Konsultatsioonide sihtgrupiks on nii väikeettevõtte omanikud ja juhid kui ka kõik teised, kellel puudub praktiline kogemus erinevate ettevõtlusalaste probleemide lahendamisel, aga soovivad raamatupidamisest ja finantsjuhtimisest paremini aru saada.

Konsultatsioonide tulemusena
• Saate reaalsed lahendused oma ettevõtte probleemidele
• Saate ülevaate kuidas paremini ettevõtte finantsasju korraldada

Maksualased konsultatsioonid

Ettevõtlus ja maksud on lahutamatult seotud. Maksudele kuulub ligikaudu kolmandik ettevõtte tuludest, mistõttu on iga ettevõtja sooviks maksta makse nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vaja. Maksukulude oskuslik planeerimine võimaldab maksude optimeerimist, mis aitab ettevõttel ressursse paremini juhtida.

Maksuseadustega tutvumine ja muudatustega kursis olek on ettevõtte juhile lisaaega nõudev tegevus. Lisaks on maksuseadused sageli mitmeti tõlgendatavad ning ettevõtte jaoks kõige efektiivsema lahenduse välja töötamine keeruline.

Professionaalne maksunõustamine on lahendus maksukulude optimeerimisel ja juhtimisel. Asjatundlik nõu aitab vastu võtta paremaid otsuseid ning analüüsida ettevõtte tehingutega seotud maksukulusid.

Püsiklientidele, kes ostavad raamatupidamise teenust on konsultatsiooniteenus tasuta teistele on hind kokkuleppel.

Korteriühistud

KÜ raamatupidamise korraldamiseks on võimalus raamatupidamisteenus sisse osta. KÜ tegevuse põhieesmärkidest lähtuvalt tuleb arvestada erisusi raamatupidamise korraldamisel. Teenus näitude kogumisest kuni aastaaruande koostamiseni.

 • tasumisele kuuluvate maksete ettevalmistamine
 • haldamise ja hooldamisega seotud tulude ja kulude arvestus
 • üüriarvete koostamine
 • arvete edastamine majaelanikele kokkulepitud viisil
 • võlgnike üle arvestuse pidamine
 • aruandlus Maksuametile ja Statiskaametile

KÜ raamatupidamise teenus koosneb:

 • näitude kogumisest korterite kohta
 • korterite arvete esitamine
 • kuludokumentide kajastamine raamatupidamises
 • majandusaasta aruande koostamine ja esitamine
Personaliarvestus

Personalitöö dokumendid ja personaliarvestus organisatsioonis. Töösuhte vastavus õigusaktidele, mis katab ettevõtte vajaduse personalidokumentide vormistamisel kogu töösuhte vältel.

Personaliarvestuse pidamine:
 • töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine
 • lepingute muudatuste, lisade vormistamine
 • ametijuhendite, materiaalse vastutuse lepingute koostamine
 • käskkirjade, korralduste koostamine
 • puhkuste ajakavad
 • teatiste väljastamine
 • töösisekorraeeskirjade koostamine (kohustuslik üle 5 töötajaga ettevõttele)
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine
Personaliarvestus
FIE raamatupidamine

FIE raamatupidamine on omapärane seetõttu, et see võib olla kassa- või tekkepõhine. Kuni käibemaksuga maksustatava käibe tekkimiseni saab FIE raamatupidamine olla teostatud kassapõhisena, ükski seadus ei kohusta neid tekkepõhisele üle minema.
Kuna aga raamatupidamis- ja maksuarvestust on hädavajalik korraldada nii, et kontrollijal oleks mõistliku aja jooksul võimalik saada ülevaade tehingute toimumisest ning maksustamise seisukohast tähendust omavatest asjaoludest, võib ette tulla olukord, kus ainult kassapõhisest raamatupidamisarvestusest ei piisa. FIE raamatupidamisandmete lõpptarbijaks võib olla peale tema enda ning tema maksuametniku veel näiteks ka pank või muu toetusrahaandja (nt EAS või PRIA), kellele on vaja mingi konkreetse kuupäeva seisuga esitada infot FIE ettevõtluse varade, kohustuste ja tulemi kohta, ning sellisel juhul on kõige efektiivsemaks FIE raamatupidamisarvestuse korraldamise viisiks tekkepõhise raamatupidamise sisseseadmine.

Tekke- ja kassapõhine raamatupidamine

Tekkepõhise raamatupidamisearvestuse korral kajastatakse majandustehingud vastavalt nende toimumise ajale, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud.

Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korral kajastatakse (pannakse kirja või sisestatakse tarkvarasse) finantstehingud aasta algusest kronoloogilises järjekorras, silmas pidades raha tegelikku laekumist või tasumist.
FIE kajastab kõik oma ettevõtlusega seotud majandustehingud raamatupidamisregistris, kusjuures iga tehingu kohta tehtav sissekanne peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • majandustehingu kuupäev
 • raamatupidamisekirjendi järjekorranumber
 • debiteeritavad ja krediteeritavad kontod ja vastavad summad
 • majandustehingu lühikirjeldus
 • algdokumendi (koonddokumendi) nimetus ja number
Maksud ja ravikindlustus

Käibemaksu- ja tulu- ning sotsiaalmaksuarvestus on sisuliselt kassapõhised raamatupidamisarvestused. Õnneks võimaldavad tänasel päeval mõned raamatupidamisprogrammid lihtsalt tekke- ja kassapõhist raamatupidamisarvestuse pidamist ning aruannete koostamist.

FIE võib olla tööandjaks teisele füüsilisele isikule. Sellisel juhul on tema maksukohustused töötajale tehtavate väljamaksete maksustamisel ja deklareerimisel samad, mis juriidilisest isikust tööandjate puhul, samuti võib FIE oma töötaja(te)le maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitisi, töölähetuse kulude hüvitisi ja anda erisoodustusi.

FIE enda kui isiku ravikindlustus tekib tänasel päeval Maksu- ja Tolliametis registreerimisest või äriregistrisse kandmisest arvestatava 14-päevase ooteaja möödumisel. FIE ravikindlustus lõppeb kahe kuu möödumisel teatise esitamisest Maksu- ja Tolliametile või äriregistrile ettevõtlusega tegelemise lõpetamise kohta. Info edastamine Haigekassale lasub FIE-de puhul Maksu- ja Tolliametil, kes on kohustatud teatama haigekassale ettevõtlusega tegelemise alustamisest 7 kalendripäeva jooksul ja lõpetamisest 10 kalendripäeva jooksul.